Neužmiršta Ruošiamės į mokyklą Paskaitykime Apie mus Liaudies medicinos patarimai Moksleivio žodis Skelbimų lenta

Informacija – tai galia.


(Pagal Dan Brown knygą ,,Prarastas simbolis”)

Nieko nėra uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko nėra paslėpta, kas nepasidarys žinoma.(Jėzus)

Žinios yra tik įrankis, ir jų, kaip visų įrankių, veikimas prikauso nuo to, kieno rankose atsiduria. Istorija palaimingai skyrė žmonijai išmintingiausius mokytojus, iš esmės nušvitusias sielas, kurie neapsakomai giliai suprato sielos ir dvasios slėpinius. Brangūs šių adeptų – Budos, Jėzaus, Mahometo, Zoroastro ir begalės kitų – žodžiai buvo perduodami seniausiuose, brangiausiuose induose. Knygose.

Kiekviena žemės kultūra turi savo šventąją knygą – savo žodį; jos visos skirtingos ir kartu tos pačios. Krikščionims žodis – Biblija, musulmonams – Koranas, žydams – Tora, indams – Vedos, ir taip toliau, ir taip toliau. Žodis nušvies kelią. Laikas – tai upė...O knygos – laivai. Daugybė tomų leidžiasi pasroviui, tačiau sudūžta ir be žinios dingsta kranto smėlynuose. Tik nedaug, labai nedaug iš jų ištveria laiko išmėginimus ir gyvena teikdamos palaimą ateinantiems amžiams. Senoviniuose tekstuose rašoma apie apie stulbinamas žmogaus dvasios galias, o dabar mokslas mums įrodo, kad šių galių įvaldymas yra aiškus fizinis procesas.

Tinkamai naudojamos mūsų smegenys gali pasitelkti tokias galias, kad jos tiesiogine prasme atrodys antižmogiškos. Biblijoje, kaip ir daugelyje senovės tekstų, smulkiai aprašytas sudėtingiausias kada nors sukurtas mechanizmas....žmogaus psichika Šventajame Rašte smulkiai aprašyta reali šventovė, kurią reikia pastatyti. Ji sudaryta iš dviejų dalių – išorinės, vadinamos Šventoriumi, ir vidinės, vadinamos Švenčiausių švenčiausia. Šias dalis vieną nuo kitos skiria plonas šydas.

Kaip atrodo žmogaus smegenys?
Jas sudaro dvi dalys – išorinė, vadinamoji dura mater, ir vidinė, vadinamoji pia mater.Šias dalis vieną nuo kitos skiria ,,voratinklis’’, panašus į šydą. Angliškai ,,smilkinys’’ ne be reikalo vadinamas temple – tuo pačiu žodžiu kaip ir ,,šventovė’’ Buda sakė: ‘’Tu pats esi dievas”. Jėzus mokė,kad ,,dangaus karalystė yra jumyse, ir net pažadėjo: ,,Kas manimi tiki, tas darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius.’’ Net pirmasis antipopiežius,Ipolitas Romietis, kartojo tą pačią frazę, pirmą kartą ištartą gnostiko mokytojo Monoimo: ,,Liaukitės ieškoję Dievo...verčiau pradėkite nuo savęs.” ‘’...vienintelis skirtumas tarp tavęs ir Dievo yra tas, kad tu pamiršai esąs dievybė.’’

Pažink save. Nejau nežinote, kad esate dievai. ‘’...vienintelis skirtumas tarp tavęs ir Dievo yra tas, kad tu pamiršai esąs dievybė.’’

Pažink save.
Kai tik mes, žmonės, įstengsime pažaboti tikrąją savo galią, įgysime didžiulę valdžią savo pasaulyje. Galėsime projektuoti ir kurti tikrovę, užuot paprasčiausiai į ją reagavę.

Jei mintys daro poveikį, reikia mąstyti labai atsargiai.

Destruktyvios mintys irgi veikia, o mes visi žinome, kad griauti daug lengviau negu kurti. Ironiška,kad visos pasaulio religijos jau šimtus metų ragina tikinčiuosius suvokti religijos ir tikėjimo sąvokas.

O dabar mokslas,kuris šimtus metų niekino religiją, vadindamas ją prietarais, yra priverstas pripažinti, kad kad svarbiausia jo sritis dabar yra religijos ir tikėjimo mokslas.....koncentruotų įsitikinimų ir ketinimų galia. Tas pats mokslas, kuris kitados pakirto mūsų tikėjimą stebuklais, dabar ėmėsi statyti tiltus per savo sukurtą bedugnę. Jei paduočiau tau smuiką ir pasakyčiau, kad tu turi sugebėjimų groti stebuklingą muziką, nė kiek nesumeluočiau. Tu turi tuos sugebėjimus, bet kad jie galėtų pasireikšti, reikia nepaprastai daug darbo. Tai visiškai tas pat, kaip ir naudojantis psichikos galiomis.

Tiksingai kreipti mintis galima išmokti.

Norint pareikšti ketinimą,reikia nepaprasto susikaupimo, visiškos juslinės vizualizacijos ir gilaus tikėjimo. Be to, lygiai kaip grojant smuiku, yra žmonių, kurių prigimtiniai šios srities gebėjimai didesni už kitų. Aš savo akimis mačiau, kaip žmonės pavertė vėžio ląsteles sveikomis vien minčių jėga. Mačiau daugybę įvairiausių būdų, kuriais žmogaus psichika gali veikti fizinę tikrovę. Tai įkvėptas pasaulio matymas.
Nelaikyk to tikėjimu. Paprasčiausiai mąstyk apie kitokį požiūrį, susitaikyk su tuo, kad pasaulis visai ne toks, kokį įsivaizdavai. Istoriškai visi didieji mokslo lūžiai prasidėdavo paprasčiausia ideja, grėsusia apversti aukštyn kojomis esamą tikėjimą. Iš paprasčiausio teiginio, kad žemë yra apvali, tyčiotasi, ir jis laikytas visiškai neįmanomu, nes dauguma žmonių manė, jog nuo apvalios planetos nutekėtų vandenynai. Heliocentrizmo sistema irgi laikyta erezijomis.

Siaurapročiai visada įnirtingai puola tai, ko neįstengia suprasti.Vieni žmonės kuria...o kiti griauna. Ši dinamika egzistavo visais laikais. Bet kūrėjai galų gale suranda, kas jais patikėtų, paskui patikėjusiųjų skaičius pasiekia kritinę mas, ir staiga paaiškėja, kad Žemė apvali ar kad Saulės sistema heliocentrinė. Pakeičiamas suvokimas, gimsta nauja tikrovė. ....dvi galvos geriau negu viena...bet dvi galvos yra ne dvigubai, o daugybę kartų geriau.

Jei daug žmonių mąsto apie tą patį, minčių poveikis išauga...geometrine progresija. Iš čia ir kyla vidinė maldos grupių, gydymo ratelių, sutartinių dainavimo ir bendrų pamaldų galia. Visuotinės sąmonės ideja – ne šiaip koks bekūnis Naujojo amžiaus išsigalvojimas. Taip patikrinama mokslinė tikrovė...kurią įvaldžius galima permainyti visą pasaulį.

Nuo neatmenamų laikų žmogus jautė, kad esama kažko nepaprasto...kažko didesnio. Jis troško galių, kurių neturėjo. Svajojo apie skrydžius, apie gydymą, apie galimybę visais įmanomais būdais keisti savo pasaulį. Ir visa tai įvykdė. Jei mūsų protėviai šiandien mus pamatytų, tikrai palaikytų dievais.

Mes esame statytojai. Mes – kūrėjai.

Dievas žmogui yra visuotinė konstanta. Dievas – tai mūsų visų bendras simbolis...visų gyvenimo slėpinių, kurių neįstengiame suprasti, simbolis. Senovėje žmonės garbino Dievą kaip beribių žmogaus galimybių simbolį, bet senasis simbolis laikui bėgant buvo prarastas. Iki dabar.

Žinios yra tik įrankis, ir jų, kaip visų įrankių, veikimas prikauso nuo to, kieno rankose atsiduria. Jei mintys turi masę, tai jas veikia gravitacija ir jos gali traukti prie savęs objektus.

Žinios yra jėga, o tinkamos žinios leidžia žmogui atlikti stebuklingus, kone dieviškus darbus. Kaip sakė futuristas Arturas Klarkas: ,,Visos pakankamai pažangios technologijos neatskiramos nuo magijos.’’
,Paslaptis slypi viduje’’- pamatinė slėpinių dogma, reikalaujanti žmonėms ieškoti Dievo ne dangaus aukštybėse....bet savyje pačiuose. Paslaptis slypi viduje. Tokia buvo visų didžiųjų mistikos mokytojų žinia. Dievo karalystė yra jumyse, sakë Jėzus Kristus. Pažink save, kalbėjo Pitagoras. Nejau nežinote, kad esate dievai, klausė Hermis Trismegistas. ,,Jei begalybė nebūtų norėjusi, kad žmogus būtų išmintingas, ji nebųtų jam suteikusi pažinimo gebėjimo.’’( Menlis P. Holas )

,,Tvarka iš chaoso’’ Ordo ab chao.

Jei mintys turi masę, tai jas veikia gravitacija ir jos gali traukti prie savęs objektus.

Žinios yra jėga, o tinkamos žinios leidžia žmogui atlikti stebuklingus, kone dieviškus darbus.

pradinis paskaitykime skelbimai liaudies medicinos patarimai