Neužmiršta Ruošiamės į mokyklą Paskaitykime Apie mus Liaudies medicinos patarimai Moksleivio žodis Skelbimų lenta

Jurginės

Balandy vis aukščiau kyla saulutė ir ragina visus sukrusti. Dideli darbai atėjo žemdirbiui, o svarbiausias iš visų - laiku pasėti, kad rudenį galėtų džiaugtis geru derliumi. Tvartuose nenustygsta galvijai lyg nujausdami dygstančią sultingą žolę. Gyvulių švente žmonės laikė švento Jurgio dieną - balandžio 23.

Tą dieną gyvulius būtinai ginė ganyklon. Žmonės tikėjo, kad šventa Jurgis saugo vasaros raktus, todėl jis gali atrakinti dangų, kad palytų lietus, sužaliuotų žolė, kurios taip pasiilgo visi gyvulėliai.

Jurginių dieną nevalia judinti žemę: nearė, nekasė, neakėjo, nesėjo. Pirmąją vagą išvarydavo šventės išvakarėse. Artojas, eidamas arti, pasiimdavo su savimi duonos riekę, grįžęs namo, išdalydavo namiškiams, kad šeimai visus metus nepristigtų duonos.

Iš vakaro prieš Jurgį bernai eidavo per kiemus. Pabeldę į pirkios langą, iškilmingai pranešdavo: ,,Atjoja Jurgis ant balto žirgo!'' ir linkėdavo šeimininkams, kad gyvuliai sektųsi, sveiki būtų. Už tai jiems duodavo kiaušinių, gabaliuką lašinių ir šiek tiek pinigų. Visi veiksmai, atliekami pirmą kartą išgenant gyvulius, turėjo apsaugoti bandą nuo blogos akies, ligų, vilkų, padaryti juos vislius, gerai augančius.

Gindami gyvulius iš tvarto, tarpduryje padėdavo kiaušinį (arba du). Pervaryti per kiaušinį gyvuliai turėjo pasidaryti riebūs ir apvalūs. Paskui tą kiaušinį atiduodavo ubagui. Manė, jog tai esanti geriausia išmalda, nes duoda gyvą daiktą. Kitur šeimininkė virdavo piemeniui du kiaušinius, kad gyvuliams gerai sektųsi. Saugodami, kad vilkai bandos neišnešiotų, gyvulius ginė per padėtą spyną, būtinai užrakintą. Mat jei vilkas ir ateitų prie bandos, vis tiek nieko gyvuliams nieko nepadarytų, nes jo nasrai būtų būtų surakinti kaip spyna.

Jeigu prie tvarto slenksčio padėsi kirvį, tai gyvuliai nedvės. Išgenamus gyvulius paragindavo šermukšnio vytele. Piemuo tą vytelę saugodavo visą dieną ir parginęs bandą užkišdavo už tvarto balkio ar durų. Vytelė padėdavusi ganyti gyvulius. Jeigu pirmą dieną vytelę pamestų, tai praganys karves. Išvarytus gyvulius kiti nuplak davo kadagių verba, kad savo namus žinotų. Paskui tuos kadagius pakišdavo po balkiu. Išvarydami iš kiemo bandą pasmilkydavo verba. Dūmai saugojo nuo blogos, ligų, o karvės būdavo pieningesnės. Nužiūrėjimas nekenkia, jei pabarsto gyvulio nugarą druska.

Piemuo, norėdamas, kad banda nekriktų, pasiėmęs tvarto raktą ir rykštelę, apibėgdavo tris kartus aplink gyvulius, tada raktą mesdavo į bandos vidurį, o rykštelę nešdavo į tvartą. Į terbelę piemeniui įdėdavo duonos, druskos, verbos šakelę ir spyną. Pargrįžusį su banda piemenį šeimininkė perliedavo vandeniu, kad karvė daugiau pieno duotų. Kad ,,išdžiūtų'', piemeniui duodavo sūrio, sviesto, kiaušinių.

Per šventą Jurgį bažnyčion nešdavo kiaušinių, sūrio, sviesto, pinigų ir dėdavo ant altoriaus. Kunigas laikydavo pamaldas už gyvulių sveikatą. Tą dieną nevalgė mėsos, kad gyvuliai negaištų. Negalima Jurginių dieną ko nors skolinti, nes vilkas nuneš gyvulį ar karvių pienas prapuls.

Tą dieną kaimo jaunimas sueidavo krūvon, kepdavo kiaušinienę (pautienę, stačiokę), linksminosi - ,,jurginėjo'' - šoko, dainavo, rideno ir dauždavo kiaušinius. Iš būrio išsiskyrė Jurgiai, nes jų kepurės būdavo papuoštos tuščiomis varpomis.

Per Jurgines baigdavosi žemės nuomininkų samdos laikas ir jie, susikrovę visą mantą, keldavosi į kitą vietą. Kadangi iš visų gyvulių lietuviai labiausiai brangino arklį, tai daug kur Jurgines manė esant arklio diena. Tą dieną draudė juo dirbti bet kokius darbus. Tik nuomininkams buvo galima kinkyti arklius parsivežti turtui.

Šeimininkės tądien sodino jurginus, nes jie gerai augsią ir krausią daug žiedų iki rudens. Dauguma aprašytų Jurginių papročių Lietuvoje jau seniai užmiršti. Jie ilgiausiai išliko į vienkiemius neišskirstytuose kaimuose, kur dar ilgai bendrai ganė gyvulius. Pamiršus senuosius papročius, gyvulius išgindavo jau ne per šv. Jurgį, o kai atsirasdavo žolės.pradinis atgal paskaitykime skelbimai liaudies medicinos patarimai