Pradinis Ruošiamės į mokyklą Paskaitykime Apie mus Liaudies medicinos patarimai Moksleivio žodis Skelbimų lenta Aktualijos Posakiai
Neužmiršta

...būdama praeities nešėja dabartyje,
mano kasdiena gauna nuostabų svorį, nes joje atsispindi tautos palikimas...
jaučiuosi ne lašas, o srovė, ne atskiruolis, o narys, ne užbaiga, o tęsinys ir kartu pradžia kas kartą iš naujo. (Karlas Jaspersas)


Istorijos mokslų pradininkas Herodotas savo garsiajame veikale ,,Istorija’’ yra pasakęs: ,,Jei kas nors duotų žmonėms išsirinkti iš visų papročių geriausius ir gražiausius, tai kiekvienas, susipažinęs su jais, pasirinktų savuosius: visi laiko savo papročius geriausiais ir gražiausiais’’. Žmogus auga tam tikroje aplinkoje, todėl perima jos papročius ir nedaug gali juos pakeisti.

Paprotys būdingas ne atskiram žmogui, o visuomenei arba didesnei jos daliai.

Žodis tradicija yra kilęs iš lotynų kalbos traditio ir reiškia perdavimą, pasakojimą. Todėl tradicija yra platesnės reikšmės terminas, reiškiantis ne tik paprotį, bet ir jo perdavimą iš kartos kartai.

Daugelį švenčių apeigų žmonės atlieka laukdami geresnio derliaus, tikėdamiesi gausesnio gyvulių prieaugio ir pan.
Tai rūpėjo ne tik lietuviui, bet ir lenkui,ir rusui, ir vokiečiui. Dar prieš krikščionybės įvedimą buvo susidarę kalendorinių švenčių ciklai.
Todėl Lietuvą apkrikštijus, daugumą senųjų švenčių ir susiejo su krikščioniškomis.
Senieji papročiai ir apeigos ryškiai atspindi žmonių siekimą paveikti gamtą. Kurdami ateitį, visada turėtume atsigręžti į praeitį, gerai pažinti savo istoriją.

Kalendorinių švenčių papročiai ir apeigos amžių tėkmėje keitėsi: vieni nunyko, kiti neatpažįstamai pakito, atsirado naujų. Visi šie procesai vyko pamažu, nepastebimai.
Lietuviai nepatikliai žiūrėjo į krikščionybės atneštus naujus papročius, ir jie tik per ilgus amžius tvirtai susipynė su senaisiais kalendoriniais papročiais. Išsaugotos tradicijos padeda tautai susitelkti, suvokti istoriją.

Kiekviena kultūringa tauta stengiasi išsaugoti savo senąsias tradicijas, jas puoselėti. Užkariautojai irgi gerai suprasdami tradicijų svarbą, stengėsi, kad pavergtoji tauta pamirštų senus papročius ir tradicijas.

Ypač skaudžiai senų tradicijų praradimas veikia mažas tauteles, kurios, gyvendamos pirmykštėje bendruomeninėje santvarkoje, buvo priverstos perimti Vakarų civilizacijai būdingą gyvenimo modelį. Atsisakiusios senojo gyvenimo būdo ir nesugebėdamos gyventi pagal primestas tradicijas, daugelis primityvių tautelių atsidūrė prie išnykimo ribos. Taip atsitiko su Amerikos indėnais, Australijos aborigenais, Sibiro tautelėmis.

Daug prarado ir lietuvių tauta, atsisakiusi (dažniausiai prievarta) amžiais puoselėtų tradicijų. Dabar atgimstame. Atgimimas įmanomas todėl, kad nepamiršome savo praeities, savo istorijos. Nors labai skaudu, daug tradicijų jau nunyko amžiams.

Kiekviena šventė turėtų būti prasminga.

Kad į mūsų gyvenimą vėl sugrįžtų pamirštos senosios šventės, reikia pažadinti žmogui vidinį poreikį joms, padėti jam suvokti apeigų prasmę. Tauta gyva praetitimi, istorija.

Todėl nenuostabu, kad prasidėjus tautiniam atgimimui, žmonės pajuto poreikį turėti ne tik minimumą politinių žinių, bet ir žinių, kurios leistų bent iš dalies atsakyti į klausimą; ,,Iš kur mes atėjome?’’.

Istorikai, remdamiesi faktais, į daug ką atsakė vienareikšmiškai. O ką gali apie seniausius laikus pasakyti mitologija, etnografija? Kai trūksta ne tik faktų, bet ir gilesnių tyrinėjimų, paskaitose, straipsniuose ima vyrauti romantinis požiūris į senuosius lietuvių papročius.

toliau

Dainos Lietuvai
Songs dedicated to Lithuania

Dainų Šventė 2014
Song Festival 2014

Lietuvos Himnas(1)
Lithuanian Anthem(1)

Lietuvos Himnas(2)
Lithuanian Anthem(2)
King Mindaugs

The Kingdom of Lithuania - A.D. 1562
Capital -
Vilnius
Languages:
Lithuanian - official
Ruthenian
German
Crimean Tatar
Government - Constitutional Monarchy
King - Vytautas the Great
Foundation -
1251: Mindaugas crowned - Catholic King of Lithuania
1263: Mindaugas assassinated, title lost Lithuania becomes a Grand Duchy

Lietuvos muziejai
Museums of Lithuania


Lietuvos Konstitucija
Constitution of Lithuania

Lietuva pasaulio žemėlapyje
Lithuania on the World map

Kalendorius


Lietuva senose fotografijose
Old Lithuania in picturesNeregėta Lietuva
Unseen Lithuania


Lietuva
Lithuania

pradinis paskaitykime skelbimai liaudies medicinos patarimai