Neužmiršta Ruošiames i mokykla Paskaitykime Apie mus Liaudies medicinos patarimai Moksleivio žodis Skelbimu lenta Aktualijos

Išmintingi posakiai

Wise sayings

Eng

,,Mes ne visada galime sukurti ateitį savo jaunimui, bet galime sukurti ateities jaunimą." - Franklin D. Roosevelt.

Napoleon Hill

Cherish your visions and your dreams as they are the children of your soul, the blueprints of your ultimate achievements.
Branginkite savo svajones, nes jos yra jūsų sielos kūdikiai, įspaudai jūsų didžiausių pasiekimų.

Napoleon Hill

Do not wait; the time will never be "just right." Start where you stand, and work with whatever tools you may have at your command, and better tools will be found as you go along.
Negaiškite laiko laukdami; niekada neateis ,,pats tinkamiausias laikas". Pradėkite tuoj pat su tuo, kas dabar prieinama jums. Geresnės sąlygos ateis bedirbant.

Napoleon Hill

A QUITTER NEVER WINS - AND - A WINNER NEVER QUITS.
Tas, kas pasiduoda - niekada nelaimi. Nugalėtojas - niekada nepasiduoda.

Anthony Robbins

Take the opportunity to learn from your mistakes: find the cause of your problem and eliminate it. Don't try to be perfect; just be an excellent example of being human.
Stenkis mokytis iš klaidų: surask problemos priežastį ir pašalink ją. Nesistenk būti tobulu; būk žmogiškumo pavyzdžiu.

Anthony Robbins

Life's greatest rewards are reserved for those who demonstrate a never-ending commitment to act until they achieve.
Didžiausių apdovanojimų iš gyvenimo sulaukia tie, kurie parodo nenuilstantį pasišventimą darbui iki galutinio rezultato.

Cicero

Where there's life, there's hope.
Kol gyvas - neprarask vilties.

Paulo Coelho

There is suffering in life, and there are defeats. No one can avoid them.
But it's better to lose some of the battles in the struggles for your dreams than to be defeated without ever knowing what you're fighting for..
Gyvenime yra kančios ir pralaimėjimų. Niekas jų negali išvengti.
Bet geriau pralaimėti keletą mūšių kovoje už savo svajones, negu būti nugalėtam net nepradėjus kovos.

Andrew Carnegie

As I grow older, I pay less attention to what men say. I just watch what they do.
Metams einant aš vis mažiau dėmesio skiriu tam, ką žmonės kalba. Aš stebiu tai, ką jie daro.

Benjamin Franklin

Any fool can criticize, condemn and complain - and most fools do.
But it takes character and self-control to be understanding and forgiving.

Kiekvienas kvailys gali kritikuoti, niekinti ir skųstis. Daugelis kvailių taip ir daro.
Tačiau prireikia tvirtos valios ir savitvardos suprasti ir atleisti.

Carlyle

A great man shows his greatness, by the way he treats little men.
Tikrai didis žmogus parodo savo didingumą tuo, kaip jis elgiasi su silpnesniais už save.

Matthew 16:26

For what profit is it to a man if he gains the world and loses his own soul?
Kokia nauda žmogui laimėti visą pasaulį ir dėl to prarasti savo paties sielą?

Pamela Daranjo

Always forgive your enemies. - Nothing annoys them so much.
Visada atleisk savo priešams.- Niekas labiau jų nesuerzins.

Donald Trump

It's good to start each day by saying to yourself, "What can I learn today that I didn't know before?".
Gera yra pradėti dieną sakant sau: ,,Ką galėčiau išmokti šiandien, ko nežinojau vakar?".

Pearl Buck

If you want to understand today, you have to search yesterday.
Jeigu nori suprasti šiandieną, turi apmąstyti vakar dieną.

Venkat Desireddy

Many people say taking a new route doesn't take you anywhere.
But remember a river starts nowhere, goes through hard things... gathers others in between and ends on a high.
So, if you are brave enough to take one...
Just carry on, it will bring loads of fun in the end.

Daug žmonių sako, kad naujas kelias tavęs niekur nenuves.
Bet prisimink, kad upė prasideda iš niekur, teka sudėtingais keliais... priglaudžia tai, kas pasitaiko kelyje ir ,galiausiai, teka didinga srove.Julia Turner

A Friend is someone who holds you when you cry, scolds you when you break the rules, shines with pride when you succeed, and has faith in you even when you fail...

Tikras Draugas yra tas. kuris apkabina tave, kai tu verki, pyksta, kai nusižengi taisyklėms, švyti iš džiaugsmo ir pasididžiavimo, kai tau pasiseka ir tiki tavimi net kai tu suklumpi...


Anonymous

Success isn't just about what you accomplish in your life it's about what you inspire others to do.
Sėkmė nėra vien tai, ką tu pats pasieki savo gyvenime. Ji glaudžiai susijusi su tuo, kiek tu įkvėpei kitus.


Anthony Douglas Williams

Spending time with children is more important than spending money on children.
Leisti laiką su vaikais yra daug svarbiau, negu išleisti pinigus vaikams.

Malcolm Forbes

Too many people overvalue what they are not and undervalue what they are.
Tiek daug žmonių pergyvena dėl to, kad jie nėra tuo ,,kažkuo'' ir nuvertina tai, kas jie iš tiesų yra.

Henry Ford

Obstacles are these frightful things you see when you take your eyes off your goals.
Kliūtys atrodo labai bauginančiai, jeigu atitrauki žvilgsnį nuo savo svarbiausio tikslo.

George Eliot

Any coward can fight a battle when he’s sure of winning; but give me who has the pluck to fight when he’s sure of losing.
Kiekvienas bailys gali kovoti, kai žino, kad laimės, bet tikrai narsus yra tas, kuriam užteks drąsos kautis, nors žino, kad pralaimės.

Benjamin Mays

The tragedy of life doesn’t lie in not reaching your goal. The tragedy lies in having no goal to reach.
Gyvenimo tragedija yra ne tame, kad nepasieki savo tikslo. Tragiškiausia yra tada, kai neturi jokio tikslo, kurį nori pasiekti.

Indų posakiai:/Indian sayings:

o It is not wise to live in water and be an enemy of the crocodile.
Nėra išmintinga gyventi vandenyje ir būti krokodilo priešu.

o A bad workman blames his tools.
Prastas darbininkas linkęs kaltinti savo įrankius.

o A prophet is never acclaimed at home.
Namuose pranašu nebūsi.

o Stretch your legs only as far as the bed is.
Gyvenk pagal savo išgales.

o You have to make your hands muddy to get curds to your mouth.
Nesusitepęs rankų sotus nebūsi.

Anonymous

Don't aim for success. If you want it, just do what you love and believe in, and it will come naturally!
Nedaryk nieko vien tik vardan sėkmės. Jeigu sieki jos, daryk tai, ką tikrai myli ir kuo nuoširdžiai tiki, ir ji ateis pati.

Socrates

The secret of Change is to focus all of your energy, not on fighting but on building the New.
Sėkmė ateina, kai visas savo pastangas nukreipiame ne į kovą, bet į kūrybą

Nelson Mandela

Education is the most powerful weapon we can use to change the world.
Švietimas yra pats galingiausias ginklas, kurį mes galime panaudoti, jeigu norime pakeisti pasaulį.

Napoleon Bonaparte

An army of lions commanded by a deer will never be an army of lions.
Liūtų kariuomenė, kuriai vadovauja elnias,niekada nebus liūtų kariuomenė.

Confucius

Our greatest glory is not in never falling but in rising every time we fall.
Mūsų stiprybė pasireiškia ne tuo, kad mes niekada nesuklumpame, bet tuo, kad suklupę vėl sugebame pakilti.

Orison Swett Marden

Don't wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.
Nelauk ypatingų aplinkybių. Pasinaudok eilinėm galimybėm ir paversk jas pačiomis geriausiomis.

Christopher Columbus

You can never cross the ocean until you have the courage to lose the sight of the shore.
Niekada nesugebėsi perplaukti vandenyno, jeigu baiminsies, kad iš tavo akiračio gali dingti žemė.

Josh Lannon

To not teach our children about the topic of money is borderline criminal. By not teaching our children about money, we are teaching our children to become slaves to money
Jeigu mes nemokome vaikų apie pinigų esmę ir prasmę, darome esminį nusikaltimą. Nemokydami vaikų to, kas yra pinigai, pratiname juos tapti pinigų vergais.

Bruce Lee

A teacher is never a giver of truth;he is a guide, a pointer to the truth that each student must find for himself.
Mokytojas nėra vienintelės tiesos skelbėjas; jis yra vedlys, kelrodis į tą tiesą, kurią kiekvienas mokinys turi susirasti pats ir pritaikyti sau.

Albert Einstein

Everyone is a genius. But if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.
Kiekvienas žmogus yra genijus. Bet, jeigu spręsi apie žuvį pagal jos gebėjimą įlipti į medį, ji visą gyvenimą tikės, kad yra visiškai kvaila.

Zero Dean

An honest enemy is better than a false friend. When in doubt, pay more attention to what people do and less to what they say. Actions not only speak louder than words, they are more difficult to fake.
Sąžiningas priešas yra daug vertingesnis negu netikras draugas. Kai apima dvejonės, kreipk didesnį dėmesį į tai, kaip žmonės elgiasi, o ne tai, ką jie sako. Veiksmai ne tik kad kalba garsiau negu žodžiai, juos yra daug sunkiau suvaidinti.

Albert Einstein

Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.
Lavinimas yra ne faktų išmokimas, bet mokymas proto mąstyti.

Michael de Montaigne

A man who fears suffering is already suffering from what he fears.
Žmogus, kuris vengia kančios, jau kenčia dėl savo pasirinkimo.

Hugh Macleod

The price of being a sheep is boredom. The price of being a wolf is loneliness. Choose one or the other with great care.
Kaina, kurią turėsi sumokėti pasirnkęs būti avimi, bus nuobodulys. Vienatvė - bus kaina už tai, jeigu nuspręsi būti vilku. Todėl prieš pasirinkdamas, labai gerai pagalvok.

Confucius

A journey of a thousand miles begins with a single step.
Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo pirmo žengto žingsnio.

James Anthony Froude

Hope has two beautiful daughters. Their names are anger and courage; anger at the way things are, and courage to see that they do not remain the way they are.
Viltis turi dvi nuostabias dukteris. Jų vardai yra Pyktis ir Narsa; Pyktis sugeba matyti kaip viskas yra iš tiesų, o Narsa - stengiasi padaryti viską , ką gali, kad reikalai pasikeistų į gerą.

The good man, though a slave, is free; the wicked, though he reigns, is a slave, and not the slave of a single man, but — what is worse — the slave of as many masters as he has vices.
Geras žmogus net ir būdamas vergu, yra laisvas; nedoras, net ir būdamas valdžioje, yra vergas. Jis yra ne vieno pono vergas, bet, kas dar blogiau, jis yra vergas visų blogybių, kurioms tarnauja.

What does love look like?
It has the hands to help others. It has the feet to hasten to the poor and needy. It has eyes to see misery and want. It has the ears to hear the sighs and sorrows of men. That is what love looks like.
Kaip atrodo meilė?
Ji turi rankas, galinčias padėti kitiems. Ji turi kojas, kad nuskubėtų pas vargstančius ir trokštančius pagalbos. Ji turi akis, kad pamatytų skausmą ir pagalbos šauksmą. Ji turi ausis, kad išgirstų dejones ir kančias. Štai taip atrodo meilė.

Love the sinner and hate the sin.
Mylėk nusidėjėlį, bet nekęsk nuodėmės.

Steve Jobs

"Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma - which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary."

''Jūsų laikas yra ribotas, todėl negaiškit jo gyvendami kitų gyvenimus. Nepakliūkite į dogmos spąstus - negyvenkite siekdami rezultatų, atititinkačių kitų žmonių norus. Neleiskite, kad kitų žmonių nuomonė nuslopintų jūsų vidinį balsą. Ir, svarbiausia, turėkite narsos pakusti savo intuicijai ir širdies troškimams. Jie kažkokaip sugeba suvokti kuo jūs iš tiesų norite tapti. Visa kita yra antrareikšmiai."


Paulo Coelho

"I thank all those who have hurt me in the past; they have taught me that pain is not an excuse to quit the fight."
,,Aš dėkoju visiems, įskaudinusiems mane praeityje; nes jie išmokė mane suvokti, kad skausmas - nėra priežastis nutraukti savo kovą."


Dr. Napoleon Hill

"Education comes in many shapes and sizes. You can get it through experience, earn it in schools, qualify for it by completing a plan of study in a chosen program, but you can’t inherit it! You must put in the effort yourself and then utilize what you know to carve out a place for yourself to grow."
,,Išsilavinimas atsiranda įvairiais dydžiais ir pavidalais. Jūs galite įsigyti jį per savo asmeninę patirtį, galite gauti mokykloje, galite įgyti kvalifikaciją išstudijavęs tam tikrą pasirinktą programą, bet jūs negalite paveldėti jo! Jūs turite įdėti savo paties pastangų, po to panaudoti tai, ką išmokote tam, kad išsikovotumėte vietą savo asmeniniam augimui."

pradinis paskaitykime skelbimai neužmiršta liaudies medicinos patarimai